آدامس هپی دی

آدامس هپی دی در طعم های متنوع

هپی دی تمشکی
هپی دی تمشکی
هپی دی پرتقالی
هپی دی پرتقالی
هپی دی نعناع فلفلی
هپی دی نعناع فلفلی
هپی دی هندوانه طالبی
هپی دی هندوانه طالبی
هپی دی موزی
هپی دی موزی
جدول ارزش غذایی آدامس دراژه
جدول ارزش غذایی آدامس دراژه